Privacy Beleid Wet AVG

Maaike van Osselaer, Psycholoog Arbeid en Gezondheid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Als zelfstandig gevestigd psycholoog doe ik er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het verder uitgewerkte Privacy Beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperk is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Er worden geen gegevens verzameld op deze website. Slechts enkele gegevens (naam, eventueel telefoonnummer en emailadres) van degenen die het contactformulier invullen, zullen worden gebruikt om dat contact mogelijk te maken.

Mocht u het meer uitgebreide privacy protocol willen inzien, of heeft u in algemenere zin vragen omtrent privacy en de bescherming van uw gegevens, dan ben ik uiteraard graag bereid uw vragen te beantwoorden en u het uitgebreide privacy protocol toe te sturen.